1. DADES TÈCNIQUES

a. La TRANSÉQUIA és una prova popular no competitiva oberta a tota aquella persona que ho desitgi, sempre que estigui correctament inscrita, tant en temps com en forma.

b. La participació a la prova és voluntària, i sota responsabilitat i propi risc de les persones participants. Aquests assumeixen que es troben en condicions físiques i mèdiques suficients per afrontar la prova.

c. La distància de la prova varia segons el punt de sortida i la modalitat. El recorregut està senyalitzat i marcat amb cintes i cartells.

d. Hi haurà diferents punts d’avituallament, en funció de la modalitat i recorregut que s’esculli.

e. Els punts d’avituallaments tenen uns horaris de tancament. Si la persona participant arriba passada l’hora de tancament quedarà fora de la cobertura de l’esdeveniment. Podrà continuar la marxa, però sempre sota la seva responsabilitat.

f. Les persones participants han de ser respectuoses i cíviques amb el medi ambient. Recolliu i emporteu-vos les deixalles i respecteu l’entorn per on passeu.

2. MENORS D'EDAT

g. Les persones participants menors de 16 anys hauran d’anar acompanyades d’una persona adulta que se’n responsabilitzi.

h. Tots els pares, mares o tutors legals de les persones menors d’edat (-18 anys) hauran d’entregar una autorització signada en el moment de recollir l’acreditació. És recomanable apuntar a l’acreditació un telèfon de contacte.

3. ANIMALS DE COMPANYIA

i. Els gossos han d’anar lligats. Només es pot utilitzar el servei d’autobusos amb animal de companyia, quan l’animal viatgi dins d’una gàbia de transport homologada. Aquesta estarà al costat del propietari a dins de l’autobús. Quan estigui buida, en cas que no se l’enduguin caminant, aniran a dins el maleter, però ni l’organització ni la companyia d’autocars es fan responsables de pèrdues, danys o robatoris. Els gossos pigall podran circular lliurement sempre que vagin acompanyats dels seus propietaris o posseïdors. El trasllat es farà en les condicions d’higiene i seguretat adients i amb la documentació pertinent. Els propietaris de les gàbies de transport, si la deixen a l’autocar, l’hauran de recollir buida al Parc de l’Agulla, a la parada dels autobusos.

4. NORMATIVA ESPECÍFICA PER MODALITAT

j. En la modalitat de bicicleta i handbike és obligatori l’ús del casc per a totes les persones participants. Les persones menors d’edat que participin en cadireta també han d’estar inscrites a la prova.

k. En la modalitat handbike, les persones participants que ho facin amb els models que s’acoblen a la cadira de rodes, només podran fer-ho si aquests són elèctrics o híbrids, donades les característiques del recorregut. Totes les persones participants d’aquesta modalitat han de posseir un bon domini del handbike per la mateixa raó anterior.

l. En la modalitat de corredors, s’oferirà un servei de guarda-roba. No es poden deixar peces de roba, només motxilles/bosses. Aquestes s’identificaran amb el número de dorsal del corredor. En cap cas l’organització es fa responsable del material dipositat dins la bossa/motxilla: pèrdua material, desperfectes que s’ocasionin amb el transport, etc. Tot i així l’organització vetllarà per mantenir les motxilles/bosses en el mateix estat en què les ha dipositat la persona participant.

5. CIRCULACIÓ

m. L’organització informa que els carrers i camins estaran oberts al pas de vehicles i caldrà transitar respectant les normes del reglament general de circulació, així com obeir les indicacions de l’organització abans i durant la prova.

n. La major part de la prova transcorre al costat d’un canal d’aigua, per tant, cal extremar la precaució per evitar caigudes.

6. INCIDENTS DURANT LA PROVA

o. Si patiu un accident o trobeu alguna persona participant accidentada notifiqueu-ho al control més proper o truqueu al telèfon d’emergència de la prova: 616852362 (indiqueu el punt el quilomètric i la modalitat).

p. Si heu d’abandonar la prova, convé que ho feu en un punt de control de l’itinerari.

q. Abans de l’inici de la prova per cada modalitat, i després que l’equip de tancament de la Transéquia passi pels punts d’avituallament, l’organització no es responsabilitza de les persones participants que segueixin la ruta per voluntat pròpia, ni de cap incidència que pugui haver-hi.

r. L’organització es reservarà el dret de resoldre qualsevol incident que es produeixi durant el transcurs de la prova. En cas de mal temps o causes majors, l’organització decidirà moments abans de l’hora de la sortida si modifica el recorregut i/o suspèn la prova. En cas de suspensió de la prova no es retornaran els diners de la inscripció. No obstant, es guardarà l’obsequi a totes les persones participants inscrites i ja es concretarà quan i on es podrà passar a recollir.

7. INSCRIPCIONS

s. En el supòsit de que no es participi a la cursa, en cap cas es retornaran els diners de la inscripció ni es podrà cedir aquesta a una tercera persona.

t. És obligatori realitzar la prova amb l’acreditació. En cap cas l’organització es responsabilitza de les persones que realitzin el recorregut sense l’acreditació, ni tindran dret a cap avituallament.

u. Les persones participants han de realitzar la prova des del punt de sortida del que s’han inscrit i portar l’acreditació del color corresponent. En cas que no es respecti aquesta norma, l’organització no es responsabilitza de cap incidència ocorreguda en el tram que facin de més. Així com tampoc tindran dret als avituallaments del tram on no s’hagin inscrit.

v. Les reclamacions es faran per escrit i seran lliurades a la Fundació Aigües de Manresa- Junta de la Sèquia, o al correu: info@parcdelasequia.cat.

w. Qualsevol altre cas no previst en aquest reglament serà resolt per l’organització.

x. Inscriure’s implica l’acceptació d’aquest reglament.

8. ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT

y. Amb la meva inscripció declaro que compleixo amb els requisits mínims (físics, tècnics i materials) per a poder realitzar la Transèquia i que conec el seu reglament, el qual accepto en la seva totalitat. Tanmateix allibero a l’organització de qualsevol perjudici que, per motius de salut, puguin derivar-se de la meva participació en aquesta activitat, assumint personalment el risc inherent per la salut que suposa l’esforç físic requerit per a participar en aquesta prova.

9. PROTECCIÓ DE DADES

z. Amb el pagament de la inscripció, accepto complir amb el reglament de la Transéquia i que se m´ha informat del seu contingut, així com dels meus drets en matèria de protecció de dades personals i dono al meu consentiment al tractament d´aquestes dades i la cessió dels drets d’imatge com a participant a l´activitat TRANSÉQUIA  a la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia. Per tant, amb el pagament de la inscripció dono el meu consentiment per poder publicar fotografies/vídeos on sigui clarament identificable. També dono el meu consentiment com a pare de fills menors de 14 anys o tutor legal de participants discapacitats per poder publicar fotografies on apareguin els meus fills o tutelats i on aquests siguin clarament  identificables. D´acord amb l´art. 85 de la Llei Orgànica 3/2018 i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d´Abril de 2016 i la LO 3/2018, de 5 de Desembre podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les vostres dades personals, i a la portabilitat de les mateixes davant la seu de Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia  a la Carretera Santpedor, 175- Masia Can Font- de Manresa, al telèfon 93 877 22 31 o per correu electrònic a dpdfundacio@parcdelasequia.cat aportant còpia del vostre document d’identitat. Teniu el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o també poden acudir a l’Agència protecció de dades de Catalunya (APDCAT). També poden, si ho consideren oportú, presentar una reclamació davant el propi responsable la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Séquia al correu electrònic: dpdfundacio@parcdelasequia.cat

Organitzadors

Aliances

Patrocinadors

Col·laboradors